اگر نامه فعالسازی حساب کاربری زیربنا را دریافت نکرده‌اید می‌توانید دوباره فرستادن خودکار آن یا همزمان تغییر نشانی ایمیل ثبت‌نام شده را درخواست نمایید. برای این کار شناسه یا ایمیلی که با آن ثبت نام نمودید را بنویسید.
با عضویت در زیربنا بخشی از شبکه کاربران سایت‌های مهمی همچون سایت‌های زیر هستید که به زیربنا پیوسته‌اند: